19.07.2020

Qurbanlıq haqqında önəmli məlumatlar - Seymur Camal

Qurbanlıq
ilə əlaqəli qısa məlumatlar


Qurbanlıq nəyə deyilir?
Qurbanlıq – Qurban bayramı günlərində Allaha yaxınlıq niyyəti ilə kəsilən heyvana deyilir.


Qurban kəsmək ibadəti nə zamandan bəri möv-cuddur?
Qurban kəsmək ibadəti bizdən əvvəlki bütün ümmətlərdə var idi.


Qurban kəsilən heyvanlar hansılardır?
Dəvə, inək, qoyun. Ən üstünü dəvə kəsməkdir.


Qurbanlıq heyvanın yaşı nə qədər olmalıdır?
Dəvənin 5 ili, inəyin iki ili, keçinin bir ili, qoç və qoyunun isə altı ayı tamam olmalıdır.


Qurbanlıq qoyunun yaşı nə qədər olmalıdır?
Qurban kəsiləcək qoyunun ən azı altı ayı bitmə-lidir.

Bir qurbanlıq heyvan neçə nəfərin adından kəsilə bilər?
Bir dəvə yeddi nəfərin, bir inək yeddi nəfərin, bir qoyun isə bir nəfərin və onun ailəsinin adından kəsilə bilər.

Bir qoyun bütün ailənin adından kəsilə bilərmi?
Bəli, kəsən adam özünün və ailəsinin adından kəsə bilər.

Qurbanlıq kəsən şəxs özü ətin dadına baxa bilərmi?
Bəli, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə edərdi, səhabələrdə belə edərdilər. Bir qis-mini özləri və ailələr yeyərdilər, digər qismini isə paylayardılar.

Xəstə heyvanı qurban kəsmək doğrudurmu?
Xeyr, açıq-aşkar xəstəliyi bilinən, gəzməyə taqəti qalmayan, çəpgöz, axsaqlığı açıq-aşkar görünən, qocalıb əti, piyi qurumuş, çox arıq, bir gözü olmayan, gözləri kor olmuş, ön dişləri kö-kündən tökülmüş heyvanı qurban kəsmək doğru deyil.

Qurban kəsməyə niyyətlənmiş şəxs nə etməlidir?
Qurban kəsməyi niyyət etmiş kəs Qurbanlıq bayramına on gün qalmışdan başlayaraq ta bayram günü heyvanı kəsənədək saçından və dırnağından heçnə almamalıdır.


Vacib ibadətləri yerinə yetirməkdən əlavə: